• පිටුව_බැනරය

OBD-II අනුවාදය

OBD-II අනුවාදය

  • ඩොකින් ස්ටේෂන් බිල්ට් OBD-ll ප්‍රොටෝකෝලය
  • OBD-II*1
  • RS232*1
  • GPIO*4
  • ACC*1
  • USB වර්ගය-A*1