• පිටුව_බැනරය

AHD - 1080ADAS

AHD - 1080ADAS

  • 1080P සම්පූර්ණ අධි විභේදන
  • DC බලය: 9-16V
  • වැඩ කරන උෂ්ණත්වය: -20ºC ~ +70ºC
  • SOI GC2053 CMOS රූප සංවේදකය
  • VT-7 AHD පද්ධතිය සමඟ අවබෝධ කරගත් මාර්ගයේ අනාරක්ෂිත රිය පැදවීමේ හැසිරීම හඳුනා ගනී.කෙටිම කාලය තුළ ඇති විය හැකි අනතුර හඳුනාගෙන රථවාහන අනතුරු සිදුවීම වැළැක්වීමට රියදුරුට ඉඩ දෙන්න.
  • VT-7 AHD පද්ධතිය මගින් සිදු කරන පහසු ක්රමාංකනය