• පිටුව_බැනරය

CANBUS අනුවාදය

CANBUS අනුවාදය

  • ඩොකින් ස්ටේෂන් බිල්ට් CANBUS ප්‍රොටෝකෝලය
  • කැන්බස්*1
  • RS232*1
  • GPIO*4
  • ACC*1
  • USB වර්ගය-A*1
  • DC*1